Vacature Penningmeester

Het Modelspoormuseum is op zoek naar een penningmeester.

Misschien iets voor jou? Of ken je iemand die zich voor de stichting wil inzetten?


Over het museum

Het Modelspoor Museum is een ambitieus museum, gelegen in Sneek, dat zich sterk ontwikkelt om verder te professionaliseren. De organisatie kent betaalde krachten, maar draait voornamelijk op ruim 70 vrijwilligers. Onze organisatie is ingedeeld in zeven vrijwilligersteams.
De huidige Stichting Nationaal Modelspoor Museum heeft een dagelijks bestuur. Tevens is er een Stichting Collectie Nationaal Modelspoor Museum met een zelfstandig bestuur.
De dagelijkse leiding van het museum is in handen van een museum directeur, samen met het vrijwilligers management team.

Voor een nieuw op te richten stichting, in verband met nieuwbouw en verplaatsing van het huidige museum in 2022 in Sneek, worden nieuwe bestuursleden gezocht.

Bestuur Stichting Modelspoor Museum

Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:

 • het bestuur is eindverantwoordelijk en heeft een belangrijke rol in visievorming strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen;
  · het bestuur stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij
  · het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid;
  · en het onderhouden van een netwerk met andere bestuurders in musea, overheid (politiek) en maatschappelijke organisaties
  · fungeert als klankbord voor de museum directeur
  · vervangt indien nodig , een ander bestuurslid
  · het bestuur is bevoegd om de directeur te schorsen of te ontslaan

  De bestuursleden hebben de volgende kenmerken en worden geworven op grond van onderstaand algemeen profiel.

  Algemeen Profiel.
  Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: financieel-economisch, organisatie en dienstverlening, communicatie, inhoudelijke kennis, museaal en sociale ontwikkelingen. Leden nemen actief deel aan het bestuur en assisteren binnen het bestuur.
  Een bestuurslid van stichting Modelspoor Museum bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft affiniteit/ervaring als bestuurder en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissiezaken.
  Is maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, die de missie en motivatie van stichting Modelspoor Museum in zijn/haar hart sluiten. Een bestuurslid is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken. Een lid kan het bestuursbeleid binnen en buiten de stichting aansprekend uitdragen.
  De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand en kan als klankbord voor de museum directeur en andere bestuursleden fungeren.
  Hij kan met vertrouwelijke gegevens omgaan, zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van de stichting Modelspoor Museum na te streven.

  Gevraagde tijdsinzet
  Het bestuur vergadert 8-10 maal per jaar. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 1 uur. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de andere bestuursleden of museum directeur.

 

Gezocht: penningmeester Stichting Modelspoor Museum

Profiel bestuur en functie-eisen
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

De penningmeester
De penningmeester valt onder het bestuur en vertaalt het beleid in geld. Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken.

Functie-eisen
· heeft plezier en ervaring in het omgaan met cijfers
· heeft ervaring met financieel beleid van (non-) profit organisaties
· heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting etc. Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen, te controleren
· heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid

Specifieke taken
· stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze
· de begroting is een opsomming van alle kosten die het komende jaar worden verwacht. In de begroting worden vaste kosten, kosten van basisactiviteiten en kosten van bijzondere activiteiten opgenomen
· (is betrokken bij financiële verslaglegging en) adviseert regelmatig, doch minstens eenmaal per kwartaal, de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting etc
· is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening · verantwoordelijk voor de bewakingen voortgang van de financiële zaken binnen de stichting
· om de binnenkomende en uitgaande geldstromen te bewaken moet de begroting realistisch zijn en moeten de kosten regelmatig geanalyseerd worden
· presenteert de jaarrekening en de begroting aan de bestuur vergadering
· draagt zorg voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen
· overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris
· controleert de facturen voor akkoord, conform vastgestelde procedure (eerste controle en boeking is door de museum directeur)
· Regelt verzekeringen, fiscale- en juridische zaken, subsidie (steun) aanvragen


Voor meer informatie:
Jan Willem van Beek, museum directeur
management@modelspoormuseum.nl
www.modelspoormuseum.nl
Tel 0623096210


 

 

Delen is leuk